Överlägg

Våra böcker

Ny bok av Christer Hedin

O_Hedin

På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt.

Författarens lärdom, klarheten i framställningen och textens överskådlighet gör Kristendomens historia i Sverige till ett viktigt bidrag och till värdefull läsning för den som vill förstå historien bakom det här landets säregna religionssituation.

David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola

en utmärkt introduktion till kristendomens historia i Sverige, från Ansgars missionsresor till nutid. Christer Hedin visar hur kyrkan har varit viktig för det svenska nationsbygget och verkat både som sammanhållande och åtskiljande kraft…Boken fyller ett tomrum i svensk religionshistoria.

Susanne Olsson, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet

Durim Bekteshis roman Kriget nominerad till Katapultpriset

Förlaget gratulerar deras författare Durim Bekteshi, vars debutroman Kriget blivit nominerad till Katapultpriset.

Läs mer om boken här!

O_Kriget2

NYA TITLAR

Durim01

VREDEN OCH BEGÄRET

Rumi (1207-1273)  mannen från Rumi, det vill säga det forna Östrom. Han bodde i Konya, trettio mil söder om Ankara. I sina dikter hyllar han kärleken och jordelivet, han hyllar begäret och den vrede som tuktar begäret, allt i en vild mixtur av sublimt, vulgärt, obscent och komiskt. Han har svar på alla frågor. Varför finns människan? Varför krig? Var fanns vi som ofödda? Var finns vi som döda? Varifrån tankarna?

vreden

Rumi delar Nietzsches uppfattning: Gud finns inte. Gud är nämligen icke-vara, för människan onåbar. Men Gud hör av sig via vår intuition, vår intima radar. Rumi kallar denna trådlösa kommunikation Ande-Solens strålar.

Baron Eric Hermelin översatte från persiska Rumis stora diktverk Mesnavi på 1930-talet, tvångsintagen på St Lars i Lund. Det tog sju år  25. 000 rimmade tvåradingar. Han älskade texten till den grad att han gjorde sin tolkning färgstark och rosenkindad  fast ändå pinsamt trogen originalet.

Carl-Göran Ekerwald (f. 1923) kom kontakt med Rumis diktning som 16årig gymnasist i Östersund. I Vreden och begäret har han samlat sina läsfrukter i en personligt hållen introduktion till Rumi.

VARFÖR FINNS RELIGION?

Livets salt eller folkets opium? Garant för moral och fred eller källa till lidande och konflikt Svar på livets stora frågor eller handlingsförlamande dimridå? Tröstande eller ångestskapande? Maktmedel eller källa till befrielse? Ofrånkomlig del av det mänskliga varat eller evolutionär biprodukt?

vfr

Få frågor är så omdiskuterade och känsliga i dagens offentliga samtal som de som rör religion. Få väcker lika starka åsikter och känslor, negativa och positiva.

Men varför finns religion? I den här boken presenterar nio aktiva forskare svar på frågan. Svaren är hämtade från det akademiska religionsvetenskapliga studiet och representerar
olika vetenskaps- och lärdomstraditioner: från evolutionsbiologi, via psykologi och sociologi, till existensfilosofi och teologi. Här ges också utrymme åt en viss skepsis; kanske är det så att religion faktiskt inte finns alls.

Redaktör för boken är David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

MEMORABILIER

thumb_unspecified_1024

Den svenske mystikern och vetenskapsmannen Emanuel Swedenborgs (d. 1772) sista stora verk Vera Christiana Religio, ”Den sanna kristna religionen”, gavs ut i London år 1771, ett år före hans död. Det är en sammanfattning av hans teologi, och Swedenborgs mest spridda och lästa verk.

Memorabilier samlas en urval ur detta centrala verk i översättning av Carl-Göran Ekerwald, som också för läsaren in i Swedenborgs värld genom ett efterord.

GEMENSKAPEN

Är demokratin i fara? Ja, åtminstone om man ska tro de som ser minskat föreningsdeltagande som ett problem. Men kanske är blicken felriktad. Inte alla sorters föreningsengagemang ses självklart som positivt ur demokratisynpunkt. Denna bok handlar om ett sådant f
örbisett engagemang, och vad som driver det.

gemenskapen

Att som ung person vara aktiv i en religiös organisation i Sverige uppfattas vanligtvis av majoritetssamhället som en personlig angelägenhet, och kanske rent av som något avvikande eller suspekt. Gemenskapen – deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia ifrågasätter denna bild.

Boken bygger på intervjuer med unga i den frikyrkliga organisationen Equmenia. Hur ser de på sitt eget engagemang? Varför har de valt att bli aktiva och vad får dem att stanna kvar? Hur uppfattar de att vänner och bekanta utanför kyrkan ser på dem? Ungdomarnas personliga erfarenheter och berättelser sätts i relation till mer övergripande frågor om hur engagemang skapas och upprätthålls, och hur ungas aktivitet i religiösa organisationer kan förstås som samhällsdeltagande och demokratisk skolning.

Maria Zackariasson är professor i etnologi vid Södertörns högskola, Stockholm.

ISLAMS FILOSOFIHISTORIA

Antikens grekiska filosofer var varken européer eller kristna. Deras arv har inte heller bara förvaltats i Väst. Även inom den muslimska världen har den antika filosofin varit viktig. De traditioner som idag alltför ofta framställs som varandras motsatser delar alltså centrala arv.

grinell-omslag

Islams filosofihistoria är den första boken på svenska som tecknar filosofihistorien från muslimsk horisont. Här presenteras den islamiska förståelsen av filosofer som Pythagoras, Platon, Aristoteles och Plotinos. Filosofin följs vidare via medeltida storheter som Ibn Sina, al-Ghazali och Ibn Rushd, till moderna filosofer som Muhammad Iqbal, Seyyed Hossein Nasr och Tariq Ramadan.

Genom att lära känna islams filosofihistoria får vi inte bara en bredare bild av islams idéhistoria, vi får också nya perspektiv på den antika filosofin.

Klas Grinell är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet, och intendent vid Världskulturmuseet i Göteborg.

SLUTET ÄR NÄRA

Vad förenar Aum Shinrikyo, som begick massmord i Tokyostunnelbana, med självmordssekten Soltempelorden? Vad har Guds barn gemensamt med islamistiska självmordsbombare?

slutet-ar-nara

Slutet är nära är en översikt av forskningen om millenära rörelser  grupper samlade kring en tro på jordens nära förestående undergång och återfödelse. Religionsvetaren Britta Gullin går igenom vad världsledande experter på området har identifierat som återkommande drag och gemensamma processer, med särskilt fokus på världsbild och gruppdynamik.

Exempel hämtas från hela världen, från Oceanien, Europa, Nordamerika, Asien och Afrika, och från olika epoker i historien. I boken behandlas frågor som: Hur uppstår en millenär rörelse och vad driver människor att ansluta sig? Vilken roll spelar ideologi och i vilken utsträckning har våld spelat roll inom grupperna? Hur uppstår ett karismatiskt ledarskap? Vad är kvinnors roller i millenära rörelser?

Kriget

O_Kriget2

Durim Bekteshis debutroman Kriget.

Krigets Kosovo åren 1998 och 1999. En ung man ansluter sig till ett albanskt gerillakompani bestående av mer eller mindre stridsdugliga män. Snart utbryter strider med en serbisk militärkonvoj som splittrar kompaniet. Kvar blir en grupp bestående av nio män som försöker hitta en väg genom krigets ödelagda landskap för att ansluta sig till kompaniet igen.

Förödelsen, frustrationen av att alltid komma för sent och handlingsförlamningen när de väl hamnar i händelsernas centrum, skapar en grogrund för osämja och bitterhet i gruppen och de ideal som drivit dem in i kriget överges snart till förmån för en principlös kamp för överlevnad.